luckybobAbout

Từ trước đến nay thương hiệu đồng hồ Casio chưa bao giờ khiến khách hàng cảm thấy thất vọng vào những sản phẩm của mình. Tuy mức giá không cao nhưng từ chất lượng cho đến thiết kế mà hãng dành cho sản phẩm của mình là vô


More Detail

<p><em><strong>Từ trước đến nay thương hiệu đồng hồ Casio chưa bao giờ khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng cảm thấy thất vọng v&agrave;o những sản phẩm của m&igrave;nh. Tuy mức gi&aacute; kh&ocirc;ng cao nhưng từ chất lượng cho đến thiết kế m&agrave; h&atilde;ng d&agrave;nh cho sản phẩm của m&igrave;nh l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng tỉ mỉ v&agrave; chăm ch&uacute;t điển h&igrave;nh l&agrave; chiếc đồng hồ đeo tay Casio AW-81D-7AVDF.</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đồng hồ Casio nam mang m&atilde; hiệu AW-81D-7AVDF thiết kế mới lạ, độc đ&aacute;o</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Xem ngay tại&nbsp;<a href=\"https://congthuong.vn/top-5-trang-web-ban-dong-ho-uy-tin-tai-viet-nam-hien-nay-168155.html\"><strong>web b&aacute;n đồng hồ</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>☸ H&atilde;ng đồng hồ đeo tay Casio l&agrave; một trong những c&aacute;i t&ecirc;n chế tạo m&aacute;y đếm h&agrave;ng đầu tại Nhật. Kh&ocirc;ng chỉ thế m&agrave; thương hiệu n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; sức ảnh hưởng rất lớn đến thị trường m&aacute;y đếm thế giới. Ơ ph&acirc;n kh&uacute;c b&igrave;nh d&acirc;n c&oacute; thể n&oacute;i c&oacute; rất &iacute;t thương hiệu n&agrave;o c&oacute; thể đứng ra cạnh tranh trực tiếp đối với thương hiệu n&agrave;y.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Thiết kế của chiếc đồng hồ đeo tay Casio AW-81D-7AVDF v&ocirc; c&ugrave;ng đẹp mắt v&agrave; ấn tượng</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Thiết kế mặt số của đồng hồ Casio AW-81D-7AVDF</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>☸ Phi&ecirc;n bản đồng hồ đeo tay Casio AW-81D-7AVDF l&agrave; một sản phẩm d&agrave;nh cho nam n&ecirc;n thiết kế mặt số của n&oacute; cũng c&oacute; phần lớn hơn b&igrave;nh thường. Đường k&iacute;nh mặt số c&oacute; độ lớn l&agrave; 46.2mm x 38.5mm v&agrave; độ d&agrave;y l&agrave; 14.1mm n&ecirc;n người d&ugrave;ng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng xem giờ hơn.</p> <p>&nbsp;</p> <p>☸ Kh&ocirc;ng được l&agrave;m theo dạng mặt số tr&ograve;n th&ocirc;ng thường, mặt số của chiếc đồng hồ đeo tay Casio AW-81D-7AVDF n&agrave;y c&oacute; dạng h&igrave;nh thường được bo tr&ograve;n tại c&aacute;c g&oacute;c nhọn v&agrave; ở 2 cạnh b&ecirc;n th&igrave; c&oacute; xu hướng hơi ph&igrave;nh to một ch&uacute;t tạo cảm gi&aacute;c mềm mại, thoải m&aacute;i chứ kh&ocirc;ng bị kh&ocirc; cứng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>☸ Tuy mặt số được l&agrave;m theo dạng h&igrave;nh vu&ocirc;ng như thế nhưng cọc số b&ecirc;n trong được thiết kế lại theo dạng h&igrave;nh tr&ograve;n, đ&acirc;y l&agrave; một điểm th&uacute; vị v&agrave; cực kỳ độc đ&aacute;o.</p> <p>&nbsp;</p> <p>☸ M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị ở tr&ecirc;n chiếc đồng hồ đeo tay Casio AW-81D-7AVDF n&agrave;y c&oacute; sự kết hợp giữa m&agrave;n h&igrave;nh kim chỉ v&agrave; m&agrave;n h&igrave;nh điện tử. Kiểu thiết kế n&agrave;y thật sự đem đến ấn tượng cực mạnh.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Thiết kế d&acirc;y d&acirc;y đeo của đồng hồ Casio AW-81D-7AVDF</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>☸ Việc lựa chọn đồng hồ Casio d&acirc;y kim loại khiến cho chiếc đồng hồ Casio AW-81D-7AVDF trở n&ecirc;n nam t&iacute;nh, mạnh mẽ v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng sang trọng.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Bộ m&aacute;y b&ecirc;n trong của đồng hồ Casio AW-81D-7AVDF</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>☸ V&igrave; c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị l&agrave; m&agrave;n h&igrave;nh điện tử n&ecirc;n chắc chắn bộ m&aacute;y sử dụng cho phi&ecirc;n bản n&agrave;y kh&ocirc;ng ai kh&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; đồng hồ Casio m&aacute;y quartz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Từng chi tiết tr&ecirc;n chiếc đồng hồ đều được ho&agrave;n thiện một c&aacute;ch tốt nhất</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật của đồng hồ đeo tay Casio AW-81D-7AVDF</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; Click để xem th&ecirc;m&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://bitbucket.org/donghosaigon/workspace/snippets/nxkqBA\">https://bitbucket.org/donghosaigon/workspace/snippets/nxkqBA</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Thương Hiệu: Casio</p> <p>Số Hiệu Sản Phẩm: AW-81D-7AVDF</p> <p>Xuất Xứ: Nhật Bản</p> <p>Giới T&iacute;nh: Nam</p> <p>K&iacute;nh: Resin Glass (K&iacute;nh Nhựa)</p> <p>M&aacute;y: Quartz (Pin)</p> <p>Bảo H&agrave;nh Quốc Tế: 1 Năm</p> <p>Bảo H&agrave;nh Tại Hải Triều:&nbsp;</p> <p>Đường K&iacute;nh Mặt Số: 46.2 mm x 38.6 mm</p> <p>Bề D&agrave;y Mặt Số: 14.1 mm</p> <p>Niềng:&nbsp;</p> <p>D&acirc;y Đeo:&nbsp;</p> <p>M&agrave;u Mặt Số: Trắng</p> <p>Chống Nước: 5 ATM</p> <p>Chức Năng: Lịch &ndash; Giờ K&eacute;p &ndash; Đ&egrave;n Led &ndash; V&agrave;i Chức Năng Kh&aacute;c</p> <p>Nơi sản xuất (T&ugrave;y từng l&ocirc; h&agrave;ng): Trung Quốc</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>T&iacute;nh năng của đồng hồ đeo tay Casio AW-81D-7AVDF</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>☸ Đồng hồ đeo tay Casio AW-81D-7AVDF c&oacute; khả năng kh&aacute;ng nước kh&aacute; l&agrave; tốt với chỉ số l&agrave; 5 ATM, tuy kh&ocirc;ng qu&aacute; cao nhưng trong c&aacute;c hoạt động thường ng&agrave;y th&igrave; vẫn đảm bảo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>☸ C&oacute; kh&aacute; nhiều chức năng được trang bị cho sản phẩm v&iacute; dụ như: lịch, giờ k&eacute;o, đ&egrave;n led,...</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin bảo h&agrave;nh của đồng hồ Casio AW-81D-7AVDF</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; Bạn c&oacute; biết&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://datacenterhub.org/projects/dongho15trieunenmua\">15 triệu n&ecirc;n mua đồng hồ n&agrave;o? H&atilde;ng n&agrave;o tốt? Ở đ&acirc;u uy t&iacute;n?</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>☸ Khi bạn mua đồng hồ Casio ch&iacute;nh h&atilde;ng AW-81D-7AVDF tại hệ thống cửa h&agrave;ng của Đồng hồ Hải Triều bạn sẽ được hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh Quốc tế c&oacute; thời hạn l&agrave; 1 năm.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Gi&aacute; b&aacute;n của đồng hồ Casio AW-81D-7AVDF</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>☸ Mức gi&aacute; để c&oacute; thể mua đồng hồ Casio AW-81D-7AVDF Đồng hồ Hải Triều: 1.481.000 VNĐ (Cập nhật từ ng&agrave;y 28/08/2021).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>MMMHA - BQHUY</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>#đồng hồ Casio ch&iacute;nh h&atilde;ng</p> <p>#mua đồng hồ Casio</p> <p>#Đồng hồ Casio&nbsp; nam</p> <p>#đồng hồ Casio d&acirc;y kim loại</p> <p>#đồng hồ Casio m&aacute;y quartz</p>


Reviews


People Also Like

See More

10 Days Weather forecast of Adak, United States

Croozi has eased your travel plan more by providing weather forecast of 10 days for that location, all at one place. Now you don't have to go through so many websites to plan a single journey. You are welcome!