Nion Nk PlusAbout

Nion Việt Nam chuyên sản xuất máy ozone công nghiệp, máy khử mùi, lọc không khí, hệ thống lọc không khí, xử lý khói công nghiệp, xử lý mùi khí thải, ống xả khí, thiết bị thông gió, khử trùng và khử mùi thiết bị, dụng cụ,


More Detail

<p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH NION VIỆT NAM</strong></p> <p>Nion l&agrave; một trong những thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực sản xuất m&aacute;y ozone, m&aacute;y si&ecirc;u &acirc;m v&agrave; hệ thống lọc tĩnh điện ở Việt Nam. Với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh, gi&agrave;u kinh nghiệm, được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản, c&ugrave;ng đam m&ecirc; v&agrave; hứng th&uacute; với lĩnh c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ hiện đại, khao kh&aacute;t được l&agrave;m ra những sản phẩm hữu &iacute;ch, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng đời sống của con người, Nion đ&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; khẳng được vị thế của m&igrave;nh trong l&ograve;ng người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Với phương ch&acirc;m &ldquo;<strong><em>Lấy lợi &iacute;ch của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng l&agrave;m điểm đến, lấy sự nỗ lực của nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m sức mạnh v&agrave; lấy c&ocirc;ng nghệ l&agrave;m bước đệm cho sự th&agrave;nh c&ocirc;ng</em></strong>&rdquo;, Nion Việt Nam lu&ocirc;n cố gắng để cải tiến c&ocirc;ng nghệ, s&aacute;ng tạo ra những d&ograve;ng m&aacute;y mới kh&ocirc;ng chỉ đẹp, hoạt động hiệu quả m&agrave; c&ograve;n c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh ph&ugrave; hợp với người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt Nam.</p> <p>VỀ C&Ocirc;NG NGHỆ NION VIỆT NAM</p> <p>Niềm tự h&agrave;o lớn nhất của Nion Việt Nam ch&iacute;nh l&agrave; đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n lu&ocirc;n cố gắng kh&ocirc;ng ngừng để khắc phục nhược điểm của c&ocirc;ng nghệ cũ, t&igrave;m ra những c&ocirc;ng nghệ mới v&agrave; s&aacute;ng tạo ra những sản phẩm độc quyền, chỉ c&oacute; tại NION VIỆT NAM. Trước khi đưa bất kỳ một c&ocirc;ng nghệ n&agrave;o đến với người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, đội ngũ kỹ sư của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tiến h&agrave;nh h&agrave;ng loạt c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thử nghiệm để đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ hiệu quả cũng như những ảnh hưởng m&agrave; c&ocirc;ng nghệ đ&oacute; c&oacute; thể mang lại, từ đ&oacute; t&igrave;m c&aacute;ch cải tiến v&agrave; cho ra đời những sản phẩm ho&agrave;n hảo nhất. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, những d&ograve;ng m&aacute;y c&oacute; tại Nion Việt Nam lu&ocirc;n sở hữu c&ocirc;ng nghệ độc quyền v&agrave; đạt ti&ecirc;u chuẩn chất lượng cao.</p> <p>CƠ SỞ SẢN XUẤT</p> <p>C&ocirc;ng ty Nion Việt Nam tự m&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng nghệ, sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối tr&ecirc;n thị trường. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, ngo&agrave;i việc đầu tư về c&ocirc;ng nghệ, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sở hữu một nh&agrave; m&aacute;y sản xuất độc lập. Mọi quy tr&igrave;nh đều được kiểm so&aacute;t nghi&ecirc;m ngặt, đảm bảo những chiếc m&aacute;y được l&agrave;m ra l&agrave; đạt ti&ecirc;u chuẩn cả về chất lượng v&agrave; thẩm mỹ.</p> <p>NGUY&Ecirc;N VẬT LIỆU</p> <p>Vật liệu được Nion lựa chọn để tạo ra sản phẩm lu&ocirc;n được lựa chọn v&agrave; bảo quản kỹ c&agrave;ng. Ti&ecirc;u ch&iacute; duy nhất để ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn nguy&ecirc;n vật liệu ch&iacute;nh l&agrave;: chất lượng. Ngay từ khi mới th&agrave;nh lập, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; x&aacute;c định những ti&ecirc;u chuẩn chất liệu ri&ecirc;ng về nguy&ecirc;n liệu đầu v&agrave;o, mỗi chi tiết của m&aacute;y đều được tối đa h&oacute;a về sự ph&ugrave; hợp, độ bền v&agrave; hiệu năng.</p> <p>CHIẾN LƯỢC PH&Aacute;T TRIỂN</p> <p>Mục ti&ecirc;u của Nion trong những năm tiếp theo l&agrave; tập trung tr&iacute; tuệ, sức lực để nắm bắt những cơ hội mới, tiếp tục đầu tư về trang thiết bị, kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ để trở th&agrave;nh một trong 3 c&ocirc;ng ty cung cấp m&aacute;y ozon, hệ thống lọc tĩnh điện, m&aacute;y si&ecirc;u &acirc;m lớn nhất Việt Nam.&nbsp;<strong>Về sản phẩm</strong>: Ph&aacute;t triển đa dạng h&oacute;a sản phẩm, đặc biệt ch&uacute; &yacute; đến t&iacute;nh ứng dụng v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh để mang đến sản phẩm tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.&nbsp;<strong>Về thị trường</strong>: Đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động về tiếp thị nhằm quảng b&aacute; thương hiệu v&agrave; c&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n thị trường Việt Nam, vươn xa hơn ra thị trường thế giới. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ ch&uacute; trọng hơn đến những ch&iacute;nh s&aacute;ch chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng, mang đến những lợi &iacute;ch tốt nhất cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.&nbsp;<strong>Về khoa học c&ocirc;ng nghệ</strong>: Đẩy mạnh việc nghi&ecirc;n cứu v&agrave; s&aacute;ng tạo kỹ thuật, cập nhật những c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, hiện đại tr&ecirc;n thế giới để n&acirc;ng cao t&iacute;nh năng sản phẩm Với sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của m&igrave;nh, Nion Việt Nam tin rằng yếu tố cốt l&otilde;i để kh&aacute;ch h&agrave;ng lựa chọn ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&oacute; l&agrave;&nbsp;<strong>CHẤT LƯỢNG + UY T&Iacute;N + SỰ KH&Aacute;C BIỆT</strong>. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng mong muốn c&oacute; thể tiếp tục ph&aacute;t huy thế mạnh của m&igrave;nh, cố gắng v&agrave; nỗ lực hơn nữa để mang đến sự h&agrave;i l&ograve;ng tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, mang đến một gi&aacute; trị sống ho&agrave;n hảo nhất cho con người Việt Nam.</p> <p>Hotline : 024.777.888.99 |&nbsp;Tư vấn b&aacute;n h&agrave;ng :&nbsp;0982.593.115</p> <p>Website : Nion.vn | Email :&nbsp;[email protected]</p> <p>Miền Bắc : Số 16/169 Do&atilde;n Kế Thiện, Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Tp H&agrave; Nội</p> <p>Miền Nam : Số 18, Khu biệt thự Hồng Long| 1 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, Tp Hồ Ch&iacute; Minh</p>


ReviewsPeople Also Like

See More

10 Days Weather forecast of Hà Nội, Việt Nam

Croozi has eased your travel plan more by providing weather forecast of 10 days for that location, all at one place. Now you don't have to go through so many websites to plan a single journey. You are welcome!