Citizen EW2546-87XAbout

Đồng hồ nữ Citizen EW2546-87X đến từ thương hiệu có mức độ ảnh hưởng rộng rãi trong giới chế tác. Phiên bản này không chỉ có vẻ ngoài nữ tính mà còn cho chúng ta cơ hội để tiếp cận với những phát minh đi trước thời đại,


More Detail

<p><em><strong>Đồng hồ nữ Citizen EW2546-87X đến từ thương hiệu c&oacute; mức độ ảnh hưởng rộng r&atilde;i trong giới chế t&aacute;c. Phi&ecirc;n bản n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; vẻ ngo&agrave;i nữ t&iacute;nh m&agrave; c&ograve;n cho ch&uacute;ng ta cơ hội để tiếp cận với những ph&aacute;t minh đi trước thời đại, v&igrave; n&oacute; c&oacute; cấu tạo bộ m&aacute;y chạy bằng năng lượng sạch.</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; chi tiết từ A đến Z đồng hồ nữ Citizen EW2546-87X</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp; XEM TH&Ecirc;M </strong>►►►<strong> <a href=\"http://www.baoquangngai.vn/channel/2062/202102/mua-day-da-dong-ho-o-dau-luu-y-5-dieu-sau-khi-mua-day-da-3044834/\">mua d&acirc;y da đồng hồ ở đ&acirc;u</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ Citizen nữ được sản xuất từ nh&agrave; m&aacute;y của ch&iacute;nh thương hiệu đồng hồ nổi tiếng Nhật Bản. Vừa c&oacute; những nguồn cung cấp vật liệu tốt vừa c&oacute; kỹ thuật chế t&aacute;c tốt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Phi&ecirc;n bản Citizen EW2546-87X mang tr&ecirc;n m&igrave;nh những điểm kh&aacute;c biệt d&ograve;ng đồng hồ nữ của thương hiệu kh&aacute;c, đặc biệt l&agrave; mặt số v&agrave; bộ m&aacute;y.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; thiết kế mặt số của sản phẩm</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ nữ Citizen EW2546-87X sở hữu mặt số c&oacute; thiết kế vừa nhu m&igrave; vừa t&ocirc;n d&aacute;ng cổ tay của c&aacute;c c&ocirc; n&agrave;ng. Với đường k&iacute;nh Chỉ 30 mm phi&ecirc;n bản n&agrave;y thật sự đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m c&aacute;c c&ocirc; n&agrave;ng thất vọng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Phần nằm ở b&ecirc;n trong mặt số mới ch&iacute;nh l&agrave; điểm m&agrave; nhiều người bị thu h&uacute;t nhất. Người ta d&ugrave;ng lớp x&agrave; cừ m&agrave;u hồng phấn để khảm l&ecirc;n mặt số tạo sự lung linh v&agrave; sang trọng cho sản phẩm.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ Citizen nữ mặt tr&ograve;n Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; những vi&ecirc;n đ&aacute; pha l&ecirc; được đứng tr&ecirc;n mặt số. Tuy v&otilde; của đồng hồ được l&agrave;m từ th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ v&agrave; c&oacute; m&agrave;u trắng bạc nhưng phần viền của n&oacute; lại được mạ th&ecirc;m một lớp m&agrave;u v&agrave;ng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Đồng hồ nữ Citizen EW2546-87X sở hữu vẻ ngo&agrave;i vừa tiểu thư vừa hiện đại</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; về thiết kế d&acirc;y đeo sản phẩm</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ Citizen ch&iacute;nh h&atilde;ng được trang bị một đ&ocirc;i d&acirc;y đeo l&agrave;m từ kim loại c&aacute;i cao cấp. N&oacute; được cấu tạo th&agrave;nh từ những mắt x&iacute;ch c&oacute; k&iacute;ch thước kh&ocirc;ng giống nhau nhằm tạo sự kh&aacute;c biệt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ nữ c&oacute; d&acirc;y đeo l&agrave;m từ kim loại th&igrave; nh&agrave; sản xuất lu&ocirc;n để &yacute; đến những chi tiết như l&agrave;m sao để khi nh&igrave;n v&agrave;o sản phẩm Người ta kh&ocirc;ng thấy n&oacute; qu&aacute; nặng nề hoặc kh&ocirc; cứng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Ngo&agrave;i ra sản phẩm n&agrave;y c&ograve;n được tinh tế nhấn nh&aacute; bằng lối phối m&agrave;u Demi nhưng chủ đạo l&agrave; m&agrave;u trắng bạc v&agrave; th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute; ch&uacute;t &aacute;nh v&agrave;ng.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ph&acirc;n t&iacute;ch cụ thể bộ m&aacute;y b&ecirc;n trong</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Phi&ecirc;n bản n&agrave;y l&agrave; đồng hồ Citizen eco-drive nữ. C&oacute; nghĩa n&oacute; sử dụng bộ m&aacute;y chạy bằng năng lượng &aacute;nh s&aacute;ng. &Aacute;nh s&aacute;ng n&agrave;y được lấy từ những nguồn như mặt trời lửa b&oacute;ng đ&egrave;n,...</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Citizen EW2546-87X sẽ l&agrave; một trong những m&oacute;n phụ kiện y&ecirc;u th&iacute;ch của d&acirc;n c&ocirc;ng nghệ. V&igrave; hơn ai hết họ hiểu rằng đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm của tương lai đi trước thời đại.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; <strong>CLICK XEM </strong>&gt;&gt;&gt;<strong> <a href=\"https://datacenterhub.org/projects/thaydaydonghoop\">https://datacenterhub.org/projects/thaydaydonghoop</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Pin của đồng hồ năng lượng &aacute;nh s&aacute;ng thường c&oacute; tuổi thọ tr&ecirc;n dưới 10 năm cực kỳ bền v&agrave; c&oacute; thể sạc đi sạc lại nhiều lần</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Những chức năng đi k&egrave;m được trang bị</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ n&agrave;y c&oacute; những chức năng đi k&egrave;m cực kỳ th&uacute; vị v&iacute; dụ như kim gia sẽ chạy nhanh hơn một nhịp để b&aacute;o cho chủ nh&acirc;n đồng hồ biết rằng b&ecirc;n trong sản phẩm đ&atilde; dần cạn kiệt v&agrave; n&ecirc;n phơi n&oacute; dưới &aacute;nh nắng để nạp th&ecirc;m năng lượng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Ngo&agrave;i ra bạn cũng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng nh&igrave;n thấy được khung lịch ng&agrave;y vu&ocirc;ng vức nằm ở hướng 6:00. Phi&ecirc;n bản cũng kh&aacute; mạnh mẽ khi c&oacute; mức độ chống nước 5atm.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật của sản phẩm</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Thương Hiệu: Citizen</p> <p>Số Hiệu Sản Phẩm: EW2546-87X</p> <p>Xuất Xứ: Nhật Bản</p> <p>Giới T&iacute;nh: Nữ</p> <p>K&iacute;nh: Mineral Crystal (K&iacute;nh Cứng)</p> <p>M&aacute;y: Eco-Drive (Năng Lượng &Aacute;nh S&aacute;ng)</p> <p>Bảo H&agrave;nh Quốc Tế: 1 Năm</p> <p>Bảo H&agrave;nh Tại Hải Triều: 5 Năm</p> <p>Đường K&iacute;nh Mặt Số: 30.8 mm</p> <p>Bề D&agrave;y Mặt Số: 7.4 mm</p> <p>Niềng: Th&eacute;p Kh&ocirc;ng Gỉ</p> <p>D&acirc;y Đeo: Th&eacute;p Kh&ocirc;ng Gỉ</p> <p>M&agrave;u Mặt Số: Hồng</p> <p>Chống Nước: 5 ATM</p> <p>Chức Năng: Lịch Ng&agrave;y</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; <strong>TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT </strong>►►►<strong> <a href=\"https://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/bat-mi-cach-tu-thay-day-da-dong-ho-tai-nha-chi-voi-1-phut\">Bật m&iacute; c&aacute;ch tự thay d&acirc;y da đồng hồ tại nh&agrave; chỉ với 1 ph&uacute;t</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin về gi&aacute; b&aacute;n v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh tại Đồng Hồ Hải Triều</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Mua đồng hồ Citizen ch&iacute;nh h&atilde;ng tại Hải Triều ngay h&ocirc;m nay để c&oacute; được những ưu đ&atilde;i cực kỳ tốt. Citizen EW2546-87X Mang mức gi&aacute; khoảng 9 triệu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ABCTIEN - NTHNam - BQHUY</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>#đồng hồ Citizen nữ</p> <p>#đồng hồ Citizen eco-drive nữ</p> <p>#đồng hồ Citizen ch&iacute;nh h&atilde;ng</p> <p>#đồng hồ Citizen nữ mặt tr&ograve;n</p> <p>#mua đồng hồ Citizen ch&iacute;nh h&atilde;ng</p>


ReviewsPeople Also Like

See More

10 Days Weather forecast of Adak, United States

Croozi has eased your travel plan more by providing weather forecast of 10 days for that location, all at one place. Now you don't have to go through so many websites to plan a single journey. You are welcome!

Why Croozi?

There are many different ways to market your business or service. The most important thing is to make sure that you are reaching your target audience. In order to list down your business, you'll need to market your business and services. You can do this by creating a website or blog and writing about your business that provides all the information that potential customers might be looking for.. You can also list your business in online directories. Make sure to include all of the relevant information about your business, such as your contact information, hours of operation, and location.

There are a few things to keep in mind when marketing your business or service. First, you need to make sure that you list your business in the right directories and the best way to boost your business online is to save your business on croozi.com a website that is user-friendly and more informative for your business with more than 10 Million users. Make sure to include relevant keywords so that your site comes up in search engine results. and potential customers can easily find you when they’re looking for products or services in your industry. This means making sure that your business is easy to find and navigate. Croozi will help you to interact with your followers and build relationships with other businesses in your industry.